ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY (PSN pôvodne EZS)
KONTAKT
Copyright © Tamper EH, s.r.o.   |   Tvorba web stránok
Tvorba web stránok

Štrukturovaná kabeláž

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektroinštalácie

Audio video systémy

Poplachové systémy narušenia (PSN, resp. Elektronické zabezpečovacie systém EZS) sú samostatným prvkom ochrany majetku a osôb. Využívajú sa na včasné informovanie užívateľa chráneného objektu o  narušení resp. vniknutie narušiteľa do chráneného priestoru, t.j. po prekonaní mechanických zábran (zámkov, mreží, dverí, roliet a  pod.). Náklady vynaložené na inštaláciu PSN znížia straty spôsobené vylúpením, alebo iným znehodnotením chráneného majetku. Pri výbere systému je nutné vychádzať z toho, že systém PSN má za úkol chrániť Váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Členenie technickej ochrany je možné rozdeliť na obvodovú (ochrana oplotenia pozemku), priestorovú (ochrana vnútorných priestorov objektu) a predmetovú ochranu (špeciálna ochrana predmetov) – z  hľadiska umiestnenia.

PSN je väčšinou inštalovaný drátovo – jednotlivé prvky systému sú prepojené viacžilovým tieneným káblom (pri novostavbách je výhodné uvažovať s montážou kabeláže pri realizácii elektrickej inštalácie pred omietkami a maľovkou). Je možnosť aj montáže bezdrôtového systému vhodného do jestvujúcich budov, kde nie je možné sekanie káblov, alebo inštalácia líšt ( nevýhodou je nutnosť sledovať stav batérií a  ich výmena).

Podrobné údaje montáže a obsahu PSN uvádzajú normy STN EN 50131-1, STN P CLC/TS 50131-7 a TNI 33 4591. Montáž PSN zverte inštalačnej firme, ktorá má oprávnenie – licenciu v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky MV SR č.634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Základné prvky a ich využitie:

a) Zabezpečovacia ústredňa – je mozgom celého systému - riadi funkčnosť a vyhodnocuje všetky signály zo snímačov a ovládacích zariadení, a na základe analýzy a v súlade s naprogramovaním rozhoduje o  vyhlásení poplachu (t.j. vyhodnotí stav a vyvolá príslušnú reakciu prostredníctvom sirény, majáku, telefónneho komunikátora, GSM, resp. odoslaním správ na pult bezpečnostnej služby PCO).

V ponuke je viacero typov, z ktorých sa v praxi využíva typ podľa danej požiadavky a situácie. Ústredňa môže byť rozdelená na viac podsystémov, ktoré umožňujú rozdelenie jedného objektu na viac samostatne strážených lokalít. Ďalej ústredňa podľa spôsobu nastavenia a naprogramovania zapína (resp. vypína) celý systém, alebo len jeho časť do (zo) stráženia. Súčasťou EZS je tiež transformátor pre napájanie celého systému z elektrickej siete a zálohový akumulátor, ktorý zabezpečuje funkčnosť systému v prípade úmyselného, alebo neúmyselného výpadku tejto siete.
b) Ovládacia klávesnica – slúži na komunikáciu medzi ústredňou a užívateľom. Pomocou klávesnice je možné systém programovať, zapínať alebo vypínať. Tiež je možné na klávesnici sledovať stav systému, diagnostikovať poruchy systému a informácie o narušení systému. Klávesnica môže byť LED – signalizácia pomocou LED diód, LCD – komunikuje s užívateľom textovými správami na displej, alebo dotykovej klávesnice so 7“ displejom.
c) Snímače pre ochranu
Najčastejšie používanými snímačmi sú PIR snímače pre priestorovú ochranu - analýzou tepelného žiarenia v chránenom priestore dokážu rozpoznať pohyb človeka a  vyslať signál pre ústredňu. Sú vo vyhotovení pre vnútorné aj vonkajšie prostredie a  môžu byť kombinované aj so snímačmi mikrovlnnými (PIR + MW), alebo detektormi rozbitia skla (PIR + Glastrek).

Ďalej sú využívané záclonové detektory, detektory rozbitia skla (Glastrek), požiarne a  plynové detektory, otrasové detektory, detektory zaplavenia, otrasové detektory, magnetické magnety. Súčasťou plášťovej ochrany sú infrazávory, ktorých dosah je od jednotiek po stovky metrov. Tiež existujú tzv. ifrabariéry s krátkym dosahom a viacerými paprskami pre stráženie prestupu dverí a okien.
d) Signalizačné zariadenia
Systém môže odovzdať informáciu o poplachu:

- akusticky a opticky pomocou sirény vonkajšej, alebo vnútornej. Vonkajšie sirény používame zálohované, ktoré majú vlastný vnútorný akumulátor, ktorý dokáže napájať sirénu v okamžiku, keď sa páchateľ pokúsi odpojiť vedenie od sirény k ústredni, alebo sirénu priamo strhnúť zo steny
- ohlásením poplachu odoslaním hlasovej správy pomocou telefónneho komunikátora (ak je k dispozícií pevná linka) – pevná linka môže byť pre páchateľa ľahko narušiteľná, alebo GSM bránou odoslaním hlasovej správy alebo SMS. GSM brány je možné využiť aj k prenosu správy o stave systému
- najväčšiu istotu poskytuje pripojenie systému na Pult centralizovanej ochrany (PCO). Toto spojenie zabezpečuje 24 hod. monitorovanie objektu a v prípade poplach je zaistení zásah profesionálov priamo v  mieste inštalácie.
TAMPER EH, s.r.o.
Záhradná 1381/9 
902 01 Pezinok

Mobil:
+421  905  263  216
        +421  907  748  705
        +421  905  331  268


Email: tampereh@tampereh.sk

>> viac
+421  905  263  216
+421  907  748  705
+421  905  331  268
tampereh@tampereh.sk