ELEKTROINŠTALÁCIE A BELSKOZVODY
KONTAKT
Zvyšovaním životnej úrovne narastá aj počet elektrických spotrebičov v domácnostiach, kanceláriách, predajniachprevádzkach a pod. Nárast spotreby elektrickej energie podporujú aj veľké elektrické spotrebiče (napr. el. sporáky, el. ohrev vody a vykurovacie telesá. Preto elektroinštalácie, ktoré slúžia na rozvod elektrickej energia v budovách, musia spĺňať stanovené predpisy a normy, hlavne z pohľadu bezpečnosti. Tieto musí zohľadňovať pri novej výstavbe samotná projektová dokumentácia.

Pri starších objektoch splnenie požiadaviek nových noriem a predpisov dokáže naplniť len celková rekonštrukcia. Rozvody pevnej elektrickej inštalácie v objektoch budov sa vykonávajú v omietke, pod omietkou, v dutých stenách, v betóne a v stropných a v podlahových dutinách, alebo v inštalačných lištách a trubkách. Boli prijaté normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, ktoré spolu s STN 33 2130 a normami STN 33 2000-7-701 a STN 33 2000-1 zaviedli nové požiadavky na rekonštruované inštalácie:
• všeobecné zavedenie siete TN-S v celom objekte,
• použitie prúdových chráničov v obvodoch podľa požiadaviek príslušných STN,
• všetky rozvody s priemerom vodiča menším než 16 mm2 vrátane realizovať vodičmi s jadrami z medi,
• v prípade, že ide v objekte len o čiastkovú rekonštrukciu časti objektu (výmena bytového jadra,
  rekonštrukcia časti kancelárií), je treba vykonať úpravu v rozvádzači v rozvodnici zo siete TN-C na sieť
  TN-C-S.

Oblasti nami vykonávaných prác:

- v oblasti elektroinštalácií NN a bleskozvodov vykonávame rozmanité druhy prác, od drobných opráv až po
  kompletné rekonštrukcie elektrických sietí a bleskozvodov
- do drobných opráv v bytoch a rodinných domov sa zarátavajú hlavne opravy a výmena ističových skriniek
  a ističov, zásuviek, zapájanie elektrických zariadení, opravy lámp a svietidiel
- rozsah väčších prác spočíva najmä v kompletných rekonštrukciách v bytoch, rodinných domoch a 
  prevádzkach, prípojky NN
- k prevedeným elektroinštaláciám vieme zabezpečiť revízne prehliadky
Copyright © Tamper EH, s.r.o.   |   Tvorba web stránok
Tvorba web stránok

Štrukturovaná kabeláž

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektroinštalácie

Audio video systémy

TAMPER EH, s.r.o.
Záhradná 1381/9 
902 01 Pezinok

Mobil:
+421  905  263  216
        +421  907  748  705
        +421  905  331  268


Email: tampereh@tampereh.sk

>> viac
+421  905  263  216
+421  907  748  705
+421  905  331  268
tampereh@tampereh.sk